Ειρήνη-Λουκία Χωρέμη,”Παρατηρήσεις σε ενεπίγραφα αναθήματα του 4ου αι. π.Χ. από την Ακρόπολη των Αθηνών” – British School at Athens