Angie Hobbs (University of Sheffield), “Democracy, Demagoguery and Plato”

Angie Hobbs (University of Sheffield), “Democracy, Demagoguery and Plato”

Professor Angie Hobbs (University of Sheffield), "Democracy, Demagoguery and Plato"

National Hellenic Research Foundation, Athens, 13 Nov 2017